konyalı çifte 3.olmak başka

Merhabalar Ben BURAK 27 Yaş ı ndayı m KONYADA İ kamet ediyorum Müteahhitim konyada neyse Escort iyte hikaye geçelim hemen Karsı Daireye Sonradan Yeni evli ç ift olduğ unu ö grendiğ im bir aile yerleş ti Apartman hali daha doğ rusu komş uluk hali kapı da karş iyte escort ı laş ı rdı k ç oğ u zaman Merhaba deyip herkez iş ine giderdi Ama boş una dememiş ler komş u komş unun kü lü ne muhtaç tı r iyte escort Bayan diye Benimkide o hesap Eş imide kö ye yollamı ş tı m kafa dinlemesi iç in Kendime yeni tam otomatik ç amaş ı r makinası almı ş tı m Servis geldi kurdu ç alı ş tı rdı Ama ben bu konulara yabancı olduğ um iç in İ simleri bende saklı kalan karş ı komş umuzun hanı mı ndan yardı m istedim Oda nezaketen geldi bana nası l kullanmam gerektiğ ini anlattı Bu arada ev hali dağ inı k tabi ç amaş ı rlar bir yandan dağ ı nı klı k bir yandan utandı m doğ rusu Neyse anlattı Tam cı kacakken beni bir akş am yemeğ e ç ağ ı rdı Bende eş inin kı zı p kı zmayacağ ı nı sorduğ umda asla yanı tı nı alı nca sevindim Ç ü nkü bir kadı nı n ev yemeğ ini yemeyeli baya oldu sanı rı m eş imde kö yde olunca Akş ama uygun olup olmadı mı sordu ve bende uygun deyince evet gitti Hazı rlı klara baş ladı sanı rı m Saat gelince Pastaneden tatlı aldı m ve kapı ları nı ç alacakken iç eriden mı rı ldanmaları duydum ister istemez Kocası na sikicisini buldunu ve onu aramı za almamı z gerektiğ ini dü ş ü nü yorum dedini duydum Benim kalbim fı rlayacak gibi oldu Derin bir nefes alı p zili ç aldı m Beni buyur ettiler Eş iyle tanı ş ı yorduk ama samimi değ il merhaba misali Oturduk hepberaber Hoş beş derken konuyu sekse getirdi bizim ç ift Meğ er bizim komş u doyuramı yormuş Benim araları na girmemi ve benimle Sikiş mek istediklerini Aç ı k aç ı ğ a sö yleyince tekrar kalbim fı rlayacak gibi oldu Bö yle fı rsat kaç armı Tabiki dedim Ama Seviye ve Gizlilik ş art ile olacak deyince onlar dü nden razı Komş udan izin istedim Ok deyince hemen dudakları na yapı ş tı m karı sı nı n Karı beni öpmüyor resmen somuruyordu beni Belli ki kocası yeteri kadar sikememiş Kucağ ı ma aldı ğ ı m gibi karı yı Banyoya gö tü rdü m Banyoda sikiş mek en bü yü k fantazimdir Sı cak suyu acı p bir gü zel soydum oda beni soydu Benim 18Cm lik iyice kalkmı ş sertleş miş ti Bacakları nı iki yana aç tı m ve Fayansa doğ ru sı rtı nı yasladı m Dudakları ndan baş ladı m gö ğ ü slerine uç ları nı kenarları nı dairelerle cizdim Sı ra Amı na gelince bir de ne gö reyim dap dar Am aynı kı z amı gibi Cocukta yok Canı ma minnet Ama tadı nı cıkarmalıydım Yavaş yavaş sindire sindire Baş ladı m yalamaya amının suyu şakır şakı r selale gibi akı yordu Bu arad benim 18cm tuttu ve elma şekeri emer gibi emmezmi Resmen kuduruyordu kudurtuyordu İşinide biliyordu hani Bir vantuz misali sikimin baş ı nı ç eke ç eke neredeyse sikimin baş ı nı morartı yordu Bense amı nı yavaş yavaş elimle hazı rlı yordum Zira dap dar Am Birden oğ lum bu karı nı n iç inde uzun kalmalı sı n dedim ve 18cmlik sikimi avucuna verdim Amacı m kendimi boş alttı rı p iç inde uzun kalmaktı Tekrar eski bir numaram aklı ma geldi Korunuyormusun dediğ imde evet deyince plan tamam dedim Ayrı lmı ş bacak arası na yavaş yavaş sikimi sü rterek girdim İ ananı nki dar olduğ u iç in girmiyordu Daha doğ rusu girmememkte ı srar ediyordu Ç aresiz girecekti ve bir anda ver edince sikimi amı na bir ç ı ğ lı k attı ama saniyesinde kocası geldi Bende sen aç mı ş sı n ben geniş lettim dedim ve gitmasini sö yledim Bu arada bende pompalaya pompalaya devam ettim Taş akları ma ç arpan amı ş ap ş up ediyordu Hemen doldun kalç aları ndan kavrayı p kucağ ı ma aldı m sikimi amı ndan ç ı karmadan Bir ç ı ğ lı lar atı yor amma sanki yer gök yıkılıyor Geliyorum deyince çıkarma boş alt döllerini içime korunuyorum zaten dedi ve derin bir oh dan sonra bütün dö llerimi amı na boş alttı m Ve simdi zevkin ikincisi ni Yani Boş almı ktan dolayı küçülmüş Sikimi amı ndan cıkarmadım ve kucağımdan bı rakmadı m Banyo fayansı na kucağımda yaslayıp Amının içinde Küçü lmü ş olan Sikimi bir iki hareketle ve taş gibi göğüs uçlarını yalayarak Sikim Amının içinde yeniden Sertleş meye başlamı ş tı Evet amacı mda buydu ve Bu acayip bir ş ekilde zevke dö nü ş mü ş tü Aş kı m iç imde sanki birş ey bü yü yor dedi ve Acayip hoş una gitmiş ti Kim bilir bu duyguyu ona kocası yaş atmı ş mı ydı 25 30saniye sonra sikim serteleş miş ve tekrar sikiş meye hazı r hale gelmiş ti Bu arada kocası kapı aralı ğ ı ndan bizi seyrediyor ce 31 ç ekiyordu Sonra yanı mı za geldi ve ü ç lü olarak devam etmemizi teklif etti Bende banyo dar yatak odası na geç elim dedim Ok deyince kucağ ı mdan indirdim 3 mü z berber yatak odası na gittik Eş i tost yapmamı zı kendisinin amı nı bana gö tü ne girmemi sö yledi Bende olmaz sen bozdun ben actı m ve ben geniş letecem dedim ve amı na ben gö tü ne kocası geç ti Zaten bı rakı n amı nı gö tü nü hiç sikmemiş kocası Gö rü ntü den belliydi Ona vazalin getirmesini onu sü rmesini ve ö yle girmesi gerektini sö yledim Oda tamam edi vazelini getirdiYalnı z adamı n Siki 13 14 Cm filandı Yani 1 2 santim benim sikim uzundu Ama benimki kalı n damarlı onunki ince idi herhalde ç aptan kaybediyordu Neyse Vazelini sü rdü ve yavaş yavaş kocası giriyordu Ben bakı yordum sadece Ama kadı n bir bağ ı rı yor mecburen ağ zı nı kapatı yordum Yı rtı ndı kca yı rtı nı yordu En sonunda tamamı girdi Bana sı ra gelmiş ti Bende gö ğ ü slerini yalı yor ve dudağ ı mla opuyordumkı bağ ı rması n E benimkine alı ş tı tabı kö kledim Bir bağ ı rı yor Sanki duvarlar yı kı lacak Arkadan kocası onden ben pompalı yorduk Adam karı sı nı n gö ğ ü slerini sı ktı rı yor kadı n da beni taş ş akları mı sı ktı rı yor Buda benim iş ime geliyor tabı zevkim 2 katı na ç ı kyor Baktı m adamı n sesi değ iş iyor kalç aları ndan kucakladı ğ ı m gibi kendime cekiyorum ve kocası ndan kurtulup siki boş a ç ı kı p yere boş alı yor Bense Gö ğ ü slerini emiyor seni ben sikecem diyordum oda aş kı m sik beni koy amı ma sen beni sik ne zaman istersen sana amı mı verecem diyordu Anladı mkı o benden once boş aldı Hemen sonra Sikimi ç ı kartı p Ağ zı na ve gö ğ ü slerine dö llerimi boş alttı m Sonra bana teş ekkü r ederek Ö zellikle sikimin iç inde bü yü mesini onahaissettirdğ im iç in bana tş ekkü r etti Be bunun devamı nı n gelmesini istedi Bende Neden olması n dedim Sonra onlar birer sigara yaktı Bende Kola iç tim Kocası yla konuş tumuzda ona dü ş ü ncelerini sordum ve Karı mı ne zaman istersen sik ben olayı m olmayaym o ikimizin dedini anladı m ve teş ekkü r edere evime gittimNe zaman kocası yla kapı da yada merdivende karş ı laş sak adam sanki iç geçirir bir tavır takını yordu Dostlumuz devam etti benimle takılmak isteyen çiftler ve bayanlar eklesinler tabiki ciddi olanlar sizlerle çok harika ve zevkli dkklar yaş ayabiliriz aradaki normal tire sizleri bekliyorum hoşçakalın seksle kalın Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz 00 237 800 00 66

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir